Welcome! 
English
成员介绍
 
西部选址项目
 
 
 
 
 
监测站点
 
 
 
交流与合作
 
 
 
课题与论文
 
 
常用链接
 
 
 

 

发展历程

2003-2004年,远程研究、踏勘考察

2005-2006年,选点建设、2年期监测

2007-2008年,设备搭建、巡测评价

2009-2010年,设备更新、2年期监测

更新日期: 2013年12月17日
 

© 中科院国家天文台 西部天文选址组